OBIEKT INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ

OBIEKT INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ

Regulamin dostępu do obiektu infrastruktury usługowej Terminal Towarowy na bocznicy kolejowej: „Autoterminal Śląsk Logistic Sp. z o.o.”
Załącznik nr 1 - CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ BOCZNICY.
Załącznik nr 2 - REGULACJE WEWNĘTRZNE ATS SP. Z O.O. OKREŚLAJĄCE ZASADY I WYMAGANIA DOTYCZĄCE BHP, BEZPIECZNEGO PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO ORAZ UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ NA BOCZNICY.
Załącznik nr 3 - PLAN SCHEMATYCZNY BOCZNICY.
Załącznik nr 4 - CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI W RAMACH DOSTĘPU DO OIU.
Załącznik nr 5 - WNIOSEK O DOSTĘP DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ I ZAWARCIE UMOWY NA REALIZACJĘ USŁUG W RAMACH TEGO DOSTĘPU.
Załącznik nr 6 - WNIOSEK O REALIZACJĘ USŁUG W RAMACH DOSTĘPU DO OIU.


TERMS AND CONDITIONS OF ACCESS TO THE SERVICE INFRASTRUCTURE FACILITY Freight Terminal on the railway siding: „Autoterminal Śląsk Logistic Sp. z o.o.”
Attachment nr 1 - CHARACTERISTICS OF INFRASTRUCTURE ELEMENTS OF THE RAILWAY SIDING.
Attachment nr 2 -INTERNAL REGULATIONS ATS SP. Z O.O. DEFINING THE RULES AND REQUIREMENTS FOR OHS, SAFE RUNNING TRAFFIC AND MAINTENANCE OF RAILWAY INFRASTRUCTURE ON A SIDING.
Attachment nr 3 - SCHEMATIC PLAN OF A SIDING.
Attachment nr 4 - PRICE LIST OF FEES FOR ACCESS TO OIU.
Attachment nr 5 - APPLICATION FOR ACCESS TO THE SERVICE INFRASTRUCTURE FACILITY AND CONCLUSION OF AN AGREEMENT FOR THE PROVISION OF SERVICES WITHIN THIS.
Attachment nr 6 - APPLICATION FOR THE PROVISION OF SERVICES AS PART OF ACCESS TO OIU.