TARYFA BOCZNICOWA

Cennik usług świadczonych na obiekcie infrastruktury usługowej bocznicy kolejowej zarządzanej przez „Autoterminal Śląsk Logistic” Sp. z.o.o.

Opłata podstawowa w ramach Obiektu Infrastruktury Usługowej

opłata stała opłata za wagon
nazwa obiektu nazwa usługi EUREUR
Terminal Usługa udostępniania terminala towarowego 300,0035,00

Cena jednostkowa za usługę udostępniania terminala towarowych stanowi suma opłaty stałej oraz iloczynu opłaty wagonowej i sumarycznej ilości wagonów, liczoną wg wzoru: Cena = Os + (Ow x Wn), gdzie Os – opłata stała, Ow – opłata wagonowa, Wn – ilość wagonów przyjętych na punkt zdawczo – odbiorczy.


Opłaty dodatkowe

nazwa usługi uwagi rodzaj trakcjijedn. miaryEUR
Zajęcie torów bocznicowych Postój wagonu do 24h po upływie 4 godzin od wtoczenia i wytoczenia na bocznicę (grupa torów ZO) wagon/h2,5

Price list for services provided on the railway siding service infrastructure facility managed by "Autoterminal Śląsk Logistic" Sp. zoo.

Basic fee for the Service Infrastructure facility

fixed cost cost per wagon
facility service EUREUR
Terminal Freight terminal services 300,0035,00

The unit price for the service of providing a freight terminal is the sum of the fixed fee and the product of the wagon fee and the total number of wagons, calculated according to the formula: Price = Os + (Ow x Wn), where Os - fixed fee, Ow - wagon fee, Wn - number of wagons accepted at the delivery point.


Additional fees

service comments type of tractionunit measuresEUR
Occupation of siding tracks Wagon standstill up to 24 hours after 4 hours from rolling and rolling into siding (track group ZO) wagon/h2,5